Rozsudek z 9.7.2010

Poznámky k rozsudku nad Koženým a Vostrým

Od počátku vstupu Harvardského průmyslového holdingu, a.s. (dále jen HPH) do likvidace, zejména pak jmenováním současného likvidátora prof. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc. jejím likvidátorem, má tento likvidátor nemalou zásluhu na tom, že jedině u HPH se z takto velkých akciových společnosti v ČR podařilo dosáhnout dotažení kauzy do konce. Toho, že V.Kožený a B.Vostrý, kteří přispěli k vyvedení majetku HPH mimo jeho dispozici, byli postaveni před trestní soud. Stalo se tak po desetiletém úsilí. Právě velkou zásluhu na tom má současný likvidátor.

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 09.07.2010, č.j. 46T 17/2006, byli obžalovaní Viktor Kořený a Ing. Boris Vostrý, CSc. v nepřítomnosti uznáni, že jsou vinni ze spáchání trestného podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku ve znění zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona v platném znění a odsuzují se každý k trestu odnětí svobody v trvání 10 /deset/ let. Dále jim byla uložena povinnost k náhradě škody poškozenému HPH a to každému z nich ve výši cca 10 mld. Kč. s příslušenstvím. Tento rozsudek zatím nenabyl právní moci.

Samotný rozsudek má 127 stran. Viktoru Koženému bylo kladeno za vinu, že spáchal 98 dílčích jednání (skutků) a Ing. Borisi Vostrému, CSc., že spáchal 10 dílčích jednání (skutků).

Oba obžalovaní se proti rozsudku č.j. 46T 17/2006 odvolali. Viktor Kožený podal odvolání do rozsudku dne 09.07.2010, adresované Vrchnímu soudu v Praze dne 18.04.2011 a toto doplnil dne 30.06.2011. Ing. Boris Vostrý, CSc. podal blanketní odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 09.07.2010 a dodatek dne 24.06.2011.

Na tato odvolání reagoval likvidátor HPH tím, že k nim za poškozeného, tj. za HPH, podal svá rozsáhlá vyjádření a to ke každému z odvolání zvlášť.

Je teď na Vrchním soudu v Praze, aby se těmito odvoláními a vyjádřením likvidátora zabýval a ve věci pravomocně rozhodl. Od toho se pak bude odvíjet další postup likvidátora HPH.

Je pak s podivem a lidsky nepochopitelné, že po tom všem, co současný likvidátor a jeho tým pro HPH udělal, je ze strany zejména pana Staňka, předsedy představenstva napadán a tento činí kroky k jeho odvolání s tím, že přece on sám má dostatečnou kvalifikaci na to, aby tuto funkci zastával. Panu Staňkovi by trochu soudnosti asi nezaškodilo.

 Pokud by se měl naplnit scénář, který pan Staněk a spol. nabízí, tak by došlo k tomu, že veškeré kroky současného likvidátora půjdou v niveč a i zajištěný majetek bude opět vyveden mimo společnost. Dosažené výsledky se znehodnotí. Likvidace se vrátí na samý počátek. A samotní akcionáři nikdy nebudou uspokojeni.